Biografie

Katelijne Davids, geboren en getogen in 1960, hartje Amsterdam, volgde zowel de studie schrijven, tekenen en ruimtelijke vormgeving aan de Gerrit Rietveld academie als de studie aan de Rijksacademie voor Beeldende kunsten, afdeling tekenen en schilderen. Zij is kunstenaarslid van Arti et Amicitiae te Amsterdam.

Katelijne maakt teksten, tekeningen, collages, illustraties, conceptueel en decoratief design. Haar werkwijze en thematiek kunt u nader lezen onderaan deze pagina .

Naast diverse tentoonstellingen in binnen en buitenland en particuliere verkopen, heeft zij voor verscheidene opdrachtgevers, illustraties, verjaardagskalenders, decoratieband voor lambriseringen en plafonds ontworpen en getekend. Ook heeft zij portretten van diverse componisten gemaakt voor het Muziekgebouw aan het IJ en het Concertgebouw te Amsterdam. Tevens maakt Katelijne wanddecoraties voor binnen- en buitenruimtes. Zij is artistiek medewerker bij het “KlankKleurFestival”, Uilenburg Synagoge te Amsterdam.

Als docent organiseert zij regelmatig workshops en geeft ze cursussen in tekenen en schilderen, zowel privé als in groepsverband op haar atelier in Amsterdam. Daarnaast houdt zij zich bezig met coaching, waarbij ze op persoonlijke wijze individuele begeleiding geeft bij het zoeken en bepalen van de artistieke ontwikkeling.

Werkwijze en thematiek

“Ik werk altijd vanuit de lijn.

Pen, grafiet, kleurpotlood, krijt, pastel.

De lijn kan alle kanten opgaan en daardoor heb ik ervaren wat de ultieme vrijheid voor mij betekent.”

Vanuit de lijn ontstaan er allerlei scènes, gesitueerd in elke denkbare omgeving.

Ook kan door de lijn ineens een letter, een woord, een zin, een verhaal ontstaan.

“Een vrouw gaat een dialoog aan met een waterpomptang, er komt iemand voorbij met een Kaaps viooltje, zij wil zich mengen in het gesprek, maar een hemelse kat heeft daar een ander idee over en terwijl hij zich vastklampt aan de armen die hem dragen, struikelt ondertussen een man over een ladder die tot in de wolken reikt, hij wijst naar een dame die een tekenlamp op haar hoofd draagt, aan het snoer zwiert een meisje vrolijk mee, ze roept iets tegen een groep mensen die de zon, de maan, de sterren achter zich laten en willoos naar een onheilspellende plek toelopen, waar een vrouw verwezen zit te staren naar een 6018 Porsche Boxster op haar schoot, een kogelvis overpeinst zijn malle invallen en is blij dat hij niet aan het ongeluk ten deel valt.”

Mijn tekeningen en ontwerpen zijn kleurrijk, theatraal en ludiek maar onder deze luchtigheid schuilt dikwijls een dramatisch verhaal, de figuren gaan altijd een dialoog aan waarvan de uitkomst onvoorspelbaar is.

Katelijne Davids

Biography

Katelijne Davids (1960) was born and bred in the centre of Amsterdam. She studied writing, drawing and spatial design at both the Gerrit Rietveld Art School and the Rijksacademie for Fine Arts, section drawing and painting. She is a member of the artists society Arti et Amicitiae in Amsterdam.
Katelijne is involved in making texts, drawings, collages, illustrations, conceptual and decorative design. Her working-method and themes you can read below.

Besides various exhibitions both domestic and abroad and private sales, she has made illustrations, birthday calendars, designs for decorative strips for panelling and ceilings for several commissioners. She also made portraits of various composers for both the music halls “Muziekgebouw aan het IJ” and the “Concertgebouw” in Amsterdam. Katelijne also makes wall decorations for internal and external spaces. She is also artistic collaborator to the “KlankKleurFestival” in Amsterdam, a two yearly festival of arts and music.

As a private teacher she regularly organises workshops and courses in drawing and painting in her Amsterdam studio for both individuals and groups. Besides this she is involved in coaching individuals in searching and defining their artistic development.

Working-method and themes

“I always take a line as a starting point.

Ink, graphite, colouring pencil, crayons, pastels.

The line may go into any direction, which I experience as the ultimate freedom.

From the line different scenes emerge, situated in any imaginable surrounding.

It’s also possible that suddenly from a line a letter, word, sentence or story springs up.

“A woman starts a dialogue with a pair of tongs, somebody passes by with a Cape violet, she wants to mingle into the conversation, however a heavenly cat has a different opinion, and while he hangs on to the arms that carry him, in the meantime a man stumbles over a ladder which reaches to the sky, he points at a lady wearing a drawing lamp on her head, a girl cheerfully whirls about on the cord, she calls something to a group of people that leave the sun, moon and stars behind them, and beyond their will walk towards a sinister spot, where a woman woodenly stares at a 6018 Porsche Boxer on her laps, a puffer fish reflects its silly sudden ideas and is glad that the outcome is unpredictable.”

My drawings and designs are colourful, theatrical and funny, however often behind this lightness a dramatic story is hiding, the figures always start a dialogue of which the outcome is unpredictable.”

Katelijne Davids